14 Nisan 2018 Cumartesi

Ders Notları : Pazarlama Kavramları

Pazarlama Ders Notları ; Pazarlama Kavramları; • Makro Pazarlama
 • Mikro Pazarlama
 • Megamarketing
 • Yeniden Pazarlama(Remarketing)
 • Pazarlamama(Demarketing)
 • Kontr-Pazarlama(Karşı Pazarlama)
 • Dönüştürücü Pazarlama
 • Senkronize Edici Pazarlama
 • Turbo Pazarlama
 • İlişkisel Pazarlama
 • Pazarlama Bileşenleri
 • Pazarlama Ahlakı(Etik)
 • Sinsi (Parazit) Pazarlama
 • Gerilla Pazarlama
 • Pazarlama Körlüğü
 • Değer temelli Pazarlama
 • Postmodern Pazarlama
 • Yeşil Pazarlama
 • Deneyimsel Pazarlama

Makro Pazarlama 


Pazarlama faaliyetlerinin ülke yada toplum düzeyinde ele alınmasını ifade eder.
Ekonomik olayların , dünyada ve ülkedeki gelişmelerin , yeni teklonojilerin , ürünlerin , dağıtım yöntemlerinin ortaya çıkması halinde bunların fiyat düzeylerini , dağıtım sistemlerini , kısaca ticaret yapısını nasıl etkilediğini ya da etkileyeceğini incelerMikro Pazarlama


Pazarlama faaliyetlerinin işletme düzeyinde ele alınıp incelenmesi demektir.Mega Marketing


Belirli bir pazara girmek ya da bu pazarda başarılı bir biçimde faaliyet gösterebilmek için , çeşitli grupların işbirliğini sağlamak bakımından ekonomik , psikolojik ,politik ve öteki halkla ilişkiler aracının kullanılması megamarketing olarak tanımlanır.


Yeniden Pazarlama(Re-Marketing)


Talebi düşen bir malın talebini yeniden canlandırmak amacıyla,alınan düzeltici önlemleri ifade eder.Eskisini getir yenisini götür kampanyaları buna örnektir.


Pazarlamama(Demarketing)


Talebin arzı aştığı durumlarda , işletmelerin pazarlama faaliyetlerinden bazılarını yerine getirmemeleri , pazarlamama olarak tanımlanır.


Kontr-Pazarlama(Karşı Pazarlama)


Tüketici ,kamu ya da öteki menfaat grupları tarafından,bazı ürünlere olan talep bilinçli olarak ortadan kaldırılmak ya da azaltılmak istenir . Sigara ya da alkollü içkilere olan talebi azalmak için başvurulan yollar buna örnek gösterilebilir.


Dönüştürücü Pazarlama 


Bazen , tüketicilerin bir mal yada hizmete karşı olumlu talep göstermeleri şöyle dursun , o mal yada hizmeti sıfır maliyetle olsa dahi alıp tüketmek istemezler .Ancak , neden olursa olsun pazarlamacı bu tür talebi pozitif yöne dönüştürmelidir. 


Senkronize Edici Pazarlama 


Bazı mal ya da hizmetlerde arz ile talep arasında zaman uyuşmazlığı ortaya çıkar . Böyle durumlarda,işletme zaman zaman biriken stoklarla karşılaşır  ya da düşük kapasite ile çalışmak  zorunda kalır . İşte böyle durumlarda talebi düzgün  hale getirmek için işletmenin göstermiş olduğu pazarlama çabalarına senkronize edici pazarlama denir. 


Turbo Pazarlama


Ürün ya da hizmetleri ucuz , kaliteli ve farklı yapmaya ek olarak zamana karşı duyarlı olan tüketicilere daha hızlı teslim etme süreçlerini ifade eder.


İlişkisel Pazarlama


Mevcut pazarlama anlayışının müşteri tatminini ne ölçüde sağladığı yanında , müşteri bağlılığının tek başına tatmin ile elde edilip edilemeyeceği pazarlamacının cevap bulması gereken en önemli soru olarak görülmektedir.


Sinsi (Parazit) Pazarlama


Kamuoyunun ilgisini çeken olaylarda sponsor olmadığı halde sponsormuş izlemini yaratarak bundan çıkar sağlama yoluna başvurmaktır.


Gerilla Pazarlama


Büyük işletmelerin karşısına doğrudan bir savaş anlayışı ile çıkmadan , onu zayıf olduğu kanatlardan vurarak oralardan parça koparmayı hedefleyen bir stratejidir.


Pazarlama Körlüğü


Pazarlama dar görüşlülüğü olarak adlandırılabilecek bu kavram ,yöneticilerin uzağı görememesi ,yeniliklere ve değişime kapalı olması anlamına gelir.


Değer Temelli Pazarlama


Bir işletmenin kısa dönemde kar maksimizasyonu ya da uzun dönemde elde edilebilecek karların net bugünkü değerini maksimize etme yerine,işletmenin pazar değerini maksimize etmeyi hedef alan bir anlayışı ifade eder.


Yeşil Pazarlama


İşletmelerin, pazarlama stratejilerini ,politikalarını ve programlarını doğal çevreyi koruyacak ve geliştirecek biçimde tayin edip uygulamaları olarak tanımlanabilir.


Postmodern Pazarlama


Postmodern anlayışta ise ,gerçek karmaşık ve değişkendir.Bunun doğal sonucu olarak da ,tüketicileri belirli gruplara sokarak grupların ortak ihtiyaçlarını ortak pazarlama bileşenleri ile  karşılamak doğru bir yaklaşım olmamaktadır.EmojilerEmojiler